Klasikinė gitara
Jurgis Rimkevičius Lietuvoje Užsienio gitaristai Video Nuorodos

Iš leidinio "Trisdešimt metų skambančios gitaros", išleisto 1998 m. gitaros 30-mečiui paminėti.

Daug laiko reikėjo, kol ilgokai menku muzikos instrumentu laikoma gitara prasiskyrė sau kelią, prigijo ir įsitvirtino muzikos pasaulyje. Net kai kurie muzikai ją niekino ir nepripažino. Bet ne visur ir ne visada taip buvo. Štai XVIII a. Ispanijoje ir Italijoje susikūrė nacionalinės gitaros mokyklos, o viena seniausių ir garbingiausių muzikos mokyklų (konservatorija) įkurta 1784 m. Paryžiuje, davusi pasauliui daug žymių muzikų, jau daugelį metų į kiekvienų mokslo metų programą įtraukdavo gitaros pamokas tarp pagrindinių dalykų.
Lietuvoje klasikinė šešiastygė gitara suskambo tik įpusėjus XIX amžiui – ir tokio menininko rankose, kuriam plojo beveik visa Europa. Šis didis menininkas – Markas Sokolovskis, 1859 m. Vienoje tituluotas pirmuoju Europos gitaristu. Gimęs 1818 balandžio 25 dieną Ukrainoje, Pogrebiščeje, dalį savo jaunystės praleido Vilniuje. Čia kurį laiką jis ir mokėsi. Nuoširdžiai mylėdamas Vilnių, šį miestą laikė savo gimtuoju, o lenkų enciklopedija “Povšečna” 1866 metų 23 tome teigia M.Sokolovskį kilus iš Lietuvos. Tiek pirmieji M.Sokolovskio koncertai Lietuvoje, įvykę 1859 m. Vilniuje, Birštone, Kaune, Druskininkuose, tiek vėlesni buvo palydėti audringomis ovacijomis. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus M.Sokolovskis praleido Vilniuje, čia ir mirė 1883 metais. palaidotas Rasų kapinėse, netoli M.K.Čiurlionio. Jam mirus, ilgam nutilo šešiastygės gitaros skambėjimas Lietuvoje. Jį, kaip ir daugelį kitų gitaristų, ištiks skaudus likimas: jo meistriškumas mirė kartu su juo, jis - pamirštas. Tik praėjus daugeliui metų, 1952 metais, dėstytojas Jurgis Rimkevičius surado apleistą M.Sokolovskio kapą. J.Rinkevičiaus rūpesčiu paminklas su M.Sokolovskio bareljefu ir antkapis buvo restauruoti. Daugelį metų J.Rimkevičius rinko archyvinę medžiagą apie M.Sokolovskio gyvenimą ir koncertinę veiklą. Iš surinktos medžiagos paaiškėjo, kad M.Sokolovskis – klasikinės šešiastygės gitaros koncertų pradininkas ir šio instrumento propaguotojas Lietuvoje.
Artėjant 150-osioms M.Sokolovskio gimimo metinėms, J.Rimkevičius dėjo pastangas, kad būtų atidaryta gitaros specialybės klasė Lietuvoje. Švietimo ministerijos įsakymu 1968 m. rugsėjo 1 dieną Kauno I vaikų muzikos mokykloje, direktoriaujant Kazimierui Znamenskui, gitaros klasė buvo atidaryta. Tai pirmoji mokykla Respublikoje, kuri atvėrė gitaros klasės duris jaunimui, norinčiam mokytis groti šiuo populiariu muzikos instrumentu. Klasei vadovauti pavesta J.Rimkevičiui.

1972 m. gitaros klasė įsteigta Vilniaus IV vaikų muzikos mokykloje, 1973 - Kauno J.Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1976 – Vilniaus konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, vėliau – Vilniaus konservatorijoje (dabar Muzikos akademija). Tose gitaros klasėse J.Rimkevičius buvo ilgametis dėstytojas. Jis ruošdavo savo mokinių koncertus, kurių metu skaitydavo paskaitas apie gitarą. Kauno I vaikų, J.Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklų, Konservatorijos Klaipėdos fakultetų gitaristai koncertuodavo daugelyje mūsų Respublikos miestų, dalyvavo Kauno radijo ir Vilniaus televizijos laidose. 1978 m. M.Sokolovskio 160-osioms gimimo metinėms pažymėti įvyko J.Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos moksleivių koncertinė turnė, kurioje dalyvavo gitaristai M.Benkovaitė, D.Anfimovas, E.Turevičius, R.Petronis, A.Dzevaltauskas. Jiems talkino smuikininkės G.Šablinskaitė, I.Jarmalavičiūtė, altistas V.Biveinis, L.Treikauskas, fleitistas A.Treikauskas, klarnetistas M.Javičius, koncertmeisteris dėstytojas S.Jankus. Moksleiviai koncertavo gitaristo gimtinėje Pogrebiščėje (Ukraina), Kamenyj Brodsko porceliano gamykloje, Maskvoje, valstybiniame M.Glinkos muzikinės kultūros muziejuje bei Leningrade nuolat veikiančioje muzikos instrumentų parodoje. Turininguose dviejų dalių koncertuose skambėjo V.Paketūro “Lietuviška rapsodija”, K.Vėberio Menuetas gitarai, fleitai ir altui, D.Fortea Tarantela gitarai ir muzikui, G.Hendelio Sarabanda, A.Vivaldžio – J.S.Bacho Koncerto I dalis gitaristų ansambliui. Visuose susitikimuose dėstytojas J.Rimkevičius klausytojus išsamiai supažindindavo su M.Sokolovskio koncertine veikla. Atsiliepimus “Vinickaja pravda”, “Kolos” laikraščiai, Maskvoje leidžiamas žurnalas “Muzikalnaja žizn”. Moksleiviai buvo apdovanoti garbės raštais.
Savo nenuilstamu pedagoginiu darbu J.Rimkevičius išugdė nemažai gitaros specialistų. Buvę jo studentai šiandien dirba mokytojais Vilniaus, Kauno, Garliavos, Kėdainių, Ukmergės ir kt. Miestų muzikos mokyklose, konservatorijose ir Muzikos akademijoje, tęsia Lietuvos klasikinės gitaros patriarcho pradėtą darbą. G.Ručys veda šeštadieninę radio laidą “Su gitara”, kiti – D.Anfimovas, M.Butkevičius, A.Kelpša, I.Raginienė, O.Lingienė, J.Kurauskas dalyvauja koncertinėje veikloje. Paminėtina, kad Julius Kurauskas nemažai koncertavo užsienyje – Belgijoje, Čekoslovakijoje, Austrijoje ir kt. 1992 m. rugpjūčio 6-9 dienomis Felklingerio mieste, Vokietijoje, vykusiame II tarptautiniame kvartetų festivalyje-konkurse vilniškis “Motus recto”, vadovaujamas J.Kurausko, užėmė II vietą. Vertinimo komisija buvo nustebinta puikiu lietuvių kvarteto dalyvių J.Kurausko, A.Stonio, I.Leviandian ir A.Pauliukevičiaus skambinimu.
J.Kurauskas – pirmasis dėstytotjo J.Rimkevičiaus mokinys, baigęs Vilniaus konservatorijoje  gitaros specialybę. Jis toliau gilino žinias aspirantūroje Maskvos Gnesinų muzikos instituto A.Franičio gitaros specialybės klasėje. Šiuo metu J.Kurauskas dėsto gitaros specialybę Lietuvos muzikos akademijoje. Taigi, J.Rimkevičius šiam mokiniui, kaip įpėdiniui, perdavė tęsti Lietuvos klasikinės gitaros mokyklos kūrimą.
Jurgis Rimkevičius su savo mokiniais lankydavosi gastroliuojančių gitaristų koncertuose. Jaunieji gitaristai sužinojo ko yra pasiekęs gitaros menas kitose šalyse, kur gitaros muzika ypač vertinama. Savo ruožtu žymūs užsienio gitaristai – Dimitrijus Fampas (Graikija), Eugenijus Laričevas (Rusija), Ivao Suzuki (Japonija), Andresas Segovia (Ispanija) siuntė savo kūrinius gitarai, stengėsi patarimais padėti besikuriančiai Lietuvos klasikinės gitaros mokyklai.
Vienas įžymiausių XX a. gitaristų A.Segovia J.Rimkevičiui atsiuntė laišką bei nuotrauką su autografu žrašęs: “Mielas Misteri J.Rimkevičiau, sveikinu Jūsų entuziastingą atsidavimą gitarai ir meilę Jūsų šalies jaunimui. Aš esu tikras, kad Jūsų produktyvaus mokymo dėka atsiras gitaristų, kurių vardai bus žinomi toli už Jūsų šalies ribų”.
Jurgis Rimkevičius nesitenkino vien pedagoginiu darbu. Jo straipsniai, populiarinantys gitarą, yra išspausdinti Lietuvos ir užsienio muzikinėje spaudoje. Įvairiais metais Maskvos leidykla “Muzgiz” yra išleidusi jo lietuvių liaudies dainų “Beauštanti aušrelė”, “Ganiau palšus jautelius” ir kt. aranžuočių. Kauno klasikinės gitaros muzikos studija išleido J.Rimkevičiaus kūrinius gitarai: “Artojų maršas”, “Birutė”,”Dėdės Tomo trobelė” ir kt.
Apie Jurgio Rimkevičiaus aktyvią pedagoginę ir muzikinę veiklą, propaguojant gitarą, rašoma Berlyno leidyklos 1980 m. išleistame J.Powrozniako leidinyje “Gitarren-Lescikon” bei Maskvoje leidžiamame muzikiniame almanache “Gitara”, KÖlne leidžiamame žurnale “Gitarre Laute” (1980 m., Nr.5). Internacionalinė gitaristų asociacija, kurios centrinė būstinė yra Paryžiuje, 1984 m. už klasikinės gitaros  meno propagavimą ir populiarinimą J.Rimkevičiui įteikė šios asociacijos Garbės nario pažymėjimą.
Šiuo metu Muzikos švietimo centras suredagavo ir atidavė spaudai pirmąjį lietuviškos gitaros mokyklos leidinį – J.Rimkevičiaus knygą “Klasikinė šešiastygė gitara”. Ji skiriama muzikos mokyklų, konservatorijų moksleiviams ir studentams, muzikos mokytojams bei visiems, norintiems išmokti skambinti šiuo populiariu instrumentu.
Ir taip gitaros klasė pelnė pripažinimą ir tapo populiari ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Klasikinės gitaros mokyklos kūrėjas Jurgis Rimkevičius, nepaisydamas garbaus amžiaus (greitai sukaks 85 metai), ugdo jaunąją gitaristų kartą. Jo vadovaujami Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos (direktorius Ojaras Gricijonas) gitaristai surengė koncertų ciklą, skirtą klasikinės gitaros įkūrimo Lietuvoje 30-mečiui pažymėti. Jaunieji gitaristai – G.Žukaitė, R.Čižauskaitė, A.Šubinas, B.Dorofiejevas ir buvęs šios mokyklos auklėtinis, dabar Muzikos akademijos studentas S.Krinickas koncertavo Menininkų, Perkūno namuose, Profsąjungų rūmuose, Birštono kultūros centre, Šiaulių konservatorijoje, Vilniaus muzikos švietimo centre. Kartu su Vilniaus operos solistais Jolanta Čiurilaite, Vytautu Kurnicku bei Lietuvos kameriniu orkestru, vadovaujamu prof. S.Sondeckio, šie jaunieji gitaristai 1999 sausio 3 d. dalyvaus jubiliejiniame gitaros klasės įkūrimo 30-mečio koncerte Kauno filharmonijoje.
Daug laiko reikėjo, kol gitara prasiskyrė sau kelią, prigijo ir įsitvirtino Respublikos muzikos mokyklose. Man džiugu, kad daugelį metų mano puoselėjamos mintys ir viltys išsipildė – jaunimas gali mokytis gitaros specialybės. Per trisdešimt metų mūsų gitaristai pasiekė gražių laimėjimų pedagoginėje ir koncertinėje veikloje. Esu įsitikinęs, kad A.Segovijos žodžiais tariant: “Atsiras gitaristų, kurių vardai bus žinomi toli už mūsų šalies ribų”.
Įžymios sukakties – gitaros klasės įkūrimo Lietuvoje trisdešimtmečio – ir šiai datai skirto minėjimo-koncerto proga iš visos širdies sveikinu visus gitaristus, visus koncerto dalyvius, visus gitaros meno mylėtojus linkėdamas sėkmės.


Jurgis Rimkevičius
Klasikinės gitaros dėstytojas-ekspertas
1998 m.

Prie M.Sokolovskio kapo Vilniuje (1976m.)

Prie M.Sokolovskio kapo

 

Pirmoji gitaros klasės laida (D.Anfimovas, R.Kolesnikovaitė, M.Benkovaitė, A.Ratkelis, J.Bražiukaitė, K.Lukoševičius

Kauno I vaikų muzikos mokykla (1971 m.)

Lietuvos televizijoje 1972 m.


Donatas Anfimovas Lietuvos televizijoje


Donatas Anfimovas

Kauno J.Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje

Groja Inga Raginienė (1973m.)


Kauno J.Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (1975m.)


A.Rotovas


Kauno I vaikų muzikos mokyklos gitaristų ansamblis (apie 1976m.)


Kauno I vaikų muzikos mokyklos gitaristų ansamblis (apie 1976m.)


A.Rondomanskis (1978m.)


Kauno Profsajungos rūmuose (1977m.)


Koncertas, skirtas gitaros klasės 10-mečiui. Groja J. Kurauskas (1978 m.)


Kauno J.Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos gitaros klasės mokiniai su skyriaus vedėju A.Daugirdu ir dėst. J.Rimkevičiumi po 10 metų gitaros klasės jubiliejinio koncerto.


J.Kurauskas Klaipėdos koncervatorijoje


Lietuvos televizijoje 1979 m.

Apie Kauno vaikų muzikos mokyklą Vokietijos žurnale 1980 m.


Sergejus Krinicinas


Sergejus Krinicinas ir Nerijus Nakutis (1994m.)


Gerda Žukaitė (akomp. Olga Petrušenko) Druskininkuose (1998m.)

Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos gitaristų ansamblis 1998m. (dėst. J.Rimkevičius)

Po koncerto Muzikos švietimo centre Vilniuje 1998 m.

 

Garsūs pasaulio gitaristai, lankęsis Lietuvoje.

Rusijos gitaristas A.Ivanovas-Kramskojus Kauno filharmonijoje(centre)

 

Kubos gitaristas Rey Guera Kauno filharmonijoje (kairėje)

 

Su E.Laričevu (priekyje, kairėje) po koncerto Kaune 1973m.

Koncertuoja E.Laričevas

Dmitry Fampas (centre) po Koncerto Kaune

Iwao Suzuki Kauno filharmonijoje

Marijos Luiso Anido koncerto Vilniaus filharmonijoje 1973 m. programa.

Su Marija Luiso Anido po jos koncerto Kaune

Marija Luiso Anido Kauno filharmonijoje 1980m.

Irma Costanzo po koncerto Kaune 1980 m.

Irma Costanzo (Argentina)

Segundo Pastor (centre) po koncerto Kaune 1981 m.